Условия за ползване


Условия за ползване

Моля,запознайте се с настоящите условия,достъпът до разглеждането и използванетона услугите ни изисква съгласие, че стезапознати, разбирате и приемате настоящитеобщи условия.

Използвайкинашия уебсайт и нашите услуги вие сесъгласявате с общите ни условия. Те иматобвързваща и задължителна сила надоговорно споразумение, приложимо завсички версии и устройства, от които садостъпни услугите на платформата.Условията могат да бъдат актуализиранипо всяко време без специално уведомяванена потребителите. www.pod-naem.com не носи отговорност, ако потребителятне е прочел настоящите условия.

1.Условия за oбслужванe

www.pod-naem.comпредоставяна потребителите следните свои услуги:достъп до информация и бази данни презинтернет и/или мобилнии оператори,платени и безплатни обяви.

2.Описание на услугите

Потребителятразбира и приема обстоятелството, чеуслугите се предоставят "във вида, вкойто са" и това, че www.pod-naem.com не поеманикаква отговорност за изтриването,невъзможността да бъдат доставени илизапазени персонални настройки иликомуникации на потребителя, както и зананесени щети, пропуснати ползи и другивреди, настъпили след/в резултат на/илипоради използване (или пък невъзможностза използване поради технически проблеми,профилактика, решения на администратораи др.) на услугите ни.

www.pod-naem.com само предоставя своите услуги и неотговаря за каквито и да са смущенияили технически проблеми, осуетяващиползването на услугите ни, вследствиеексплоатирането на компютърнотооборудване от потребителя.

3.Права, задължения и отговорност напотребителя

Потребителятима право да регистрира един потребителскипрофил и да използва законосъобразноуслугите в платформата в съответствиес настоящите общи условия. Потребителятможе да прекрати по всяко времеизползването на услугите и да поисказаличаване (изтриване) на своя профил.В случай, че един и същи телефонен номерсе използва в повече от една регистрация,ще се счита, че последните се администриратот едно и също лице. В този случай еднаот регистрациите остава активна, адругата ще бъде с ограничена функционалност.

Потребителятсе задължава:

(1)Да осъществява достъп до платформатаи уебсайта чрез технологиите и средствата,предоставени в него, реализирани чрезнормалната функционалност на уебсайтаи да го използва законосъобразно,съгласно предназначението му и всъответствие с настоящите общи условия.

(2)Да не възпроизвежда, копира, дублира,модифицира, създава производни илиадаптирани, цели или отделни части отплатформата, или по друг начин да непредоставя в каквато и да е форма илипо какъвто и да е начин, с комерсиалнаили некомерсиална цел, каквато и да еинформация, съдържание, данни запотребители, технология или ноу-хау,извлечени в цялост или частично отуебсайта, включително от неговитемобилни версии и приложения.

(3)Да не разстройва пълната или частичнафункционалност на уебсайта, да непретоварва трафика и да не генерирапрекомерно голям трафик, да не правиопит за получаване на неоторизирандостъп до каквато и да е част от уебсайтаили до съответните компютърни системи,сървъри или мрежа, поддържани отАдминистратора.

(4)Да не публикува, изпраща по имейл, илипо друг начин да предоставя достъп довсякакво съдържание (текст, аудио, видео,изображения или друго), което:

 • е незаконно, увреждащо, заплашително, насилствено, клеветническо, опетняващо, или увреждащо;

 • е от политическо естество;

 • е от порнографско естество, включително съдържащо голота, сексуално или развращаващо съдържание;

 • е расистко или дискриминационноспрямо която и да е раса, религия, вероизповедание, националност, пол или каквато и да е родова принадлежност на индивида;

 • съдържа лични данни и друга идентифицираща информация по отношение на друго лице без неговото разрешение;

 • е невярно или подвеждащо;

 • съдържа линкове към конкурентни на платформата уебсайтове;

 • рекламира продажбата на незаконни стоки;

 • нарушава всякакво приложимо международно, федерално, национално или местно законодателство по отношение на авторски права, патентни, търговски марки или други права на интелектуална собственост;

 • съдържа вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са зловредни или технологически вредоносни;

 • нарушава обичайния поток с прекомерно количество съобщения;

 • съдържа подвеждащи данни за контакт с цел да се прикрие действителния произход.

(5)В допълнение Потребителят се задължавада не:

 • осъществява контакт с потребители, които не желаят да бъдат обезпокоявани;

 • упражнява тормоз върху други потребители;

 • събира лични данни относно потребители за търговски или незаконни цели;

 • използва самоличността на други лица;

 • публикува съдържание, което е нерелевантно към категорията, където подобно съдържание е публикувано;

 • публикува същата стока или услуга в повече от еднакатегория;

 • използва, показва, публикува, пренасочва, споделя или по друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в Уебсайта услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. "junk mail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes" или каквито и да е форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора; или

(6)Да публикува обяви, които отговарят наизискванията на общите условия.

(7)Да действа добросъвестно и законосъобразнов отношенията си с трети страни и/илидруги потребители на услугите наАдминистратора, включително, но не самопри воденето на преговори, сключванетона сделки и услуги, предлагани чрезплатформата. Потребителят носи пълнаотговорност за вреди във връзка сналичността, качеството, годността исъответствието на предлаганите от негоартикулис описанието и действителнотоим състояние.

Потребителятотговаря за съдържанието на публикуванитепрез Профила му обяви, за изпратенитеот него лични съобщения и за всички своидействия или извършени през неговияпрофил във връзка с използването наплатформата. Потребителят се задължавада обезщети Администратора за всичкипретърпени загуби и разходи, включително,но не само за наложени имущественисанкции на Администратора в резултатна противоправно поведение от странана потребителя.

Потребителятняма право да изтрива регистрацията сис цел препубликуване на обяви.

Потребителятноси пълна отговорност за съдържанието,което публикува, предоставя или споделячрез услугите, включително, но не самоза всяка информация (писмена, аудио,визуална и други), която споделя, изпращадо други потребители и отговаря безограничения за последиците от своитедействия и причинените вреди в пъленразмер.

Публикувайкиопределено съдържание в платформата,потребителят запазва правата си върхусъдържанието, като предоставя наАдминистратора безусловен, неизключителен,непрекъснат, световен, безвъзмезден,прехвърлим и оттегляем лиценз заизползване, възпроизвеждане,разпространение, създаване на производнипроизведения във връзка с уебсайта иуслугите, предоставяни от Администратора,включително, но не само с цел популяризиранетоим във всички медийни формати и канали.

Спубликуване на съдържание, в която и дае публично достъпна част на Уебсайта,Потребителят оправомощава Администраторада налага забрани за неоторизиранопренасяне, показване, копиране, дублиране,възпроизвеждане или използване насъдържанието, от която и да е третастрана, без необходимото за това изричноразрешениe.

4.Права на администратора

Администраторътима право:

(1)Да откаже публикуването или да премахнебез предупреждение публикувани обяви,които: (а) противоречат на настоящитеобщи условия или на приложимотозаконодателство; или (б) засягат илибиха могли да засегнат икономическиили други законни интереси наАдминистратора, на негови партньори иконтрагенти, правата на потребителитеи други трети лица или друг значимобществен интерес.

(2)Да блокира достъпа на потребител допрофила му и/или да премахне неговиобяви, без задължение за уведомяванеили посочване на причини в следните,неизчерпателно изброени случаи когато:(а) потребителят нарушава настоящитеобщи условия или приложимото действащозаконодателство; (б) потребителят увреждаинтересите на други потребители, наАдминистратора или на трети страни; (в)когато Администраторът е получилразпореждане от съдебни или разследващиоргани; (г) при извършване, опит илиреална опасност да бъдат извършени отпотребителя или от лица, използващинеговия профил, незаконни действия, илидействия, с които се застрашава сигурносттаи функционирането на платформата; (д)при констатиране от страна на Администратора, че потребителят използваи достъпва услугите на платформата чрездва профила едновременно.

(3)Да разреши или да откаже създаванетона нов профил от потребител, чийто профиле блокиран, ограниченили заличен от Администратора.

(4)Да отложи публикуването на обява напотребител с цел извършване на модерацияза съответствието на съдържанието наобявата с настоящите общи условия иприложимото законодателство.

(5)Да променя по собствена преценкакатегорията на всяка обява, без задължениеза уведомяване и посочване на причинии без да носи отговорност за своитедействия или бездействия. потребителятсе съгласява и приема без възражения,че негова обява може да бъде преместенабез предупреждение в друга категория,която Администраторът счита, че еправилна и подходяща за съответнатаобява.

(6)Да прави промени в уебсайта и услугитевъв връзка с поддържането, развитиетоили подобряване качеството на услугите,да разширява или стеснява обхвата науслугите по всяко време, по свое усмотрениеи без задължение за посочване на причиниза своите търговски решения. Администраторътможе по свое усмотрение във връзка скампании да предоставя бонуси, поощренияи други стимули на избрани от негокатегории потребители (например активнипотребители). Администраторът има правобез предварително уведомление да променяцените на определени категории платениуслуги за лимитиран период в зависимостот състоянието на пазара на съответнитеуслуги с цел оптимизиране на цените ипривеждането им в съответствие сактуалните пазарни цени.

(7)Да организира промоции, оферти, игри,анкети, проучвания с цел подобряванекачеството на услугите, които предоставя.

Администраторътне е страна, нито е посредник в сделкитемежду потребителите на платформата ине гарантира, че потребителите сапълнолетни и дееспособни лица.

Администраторътне носи отговорност извън установенияв закона минимум за:

(1)Действия на потребители и трети лица,които представляват нарушение нанастоящите общи усовия и за вреди,причинени от неточна, недостоверна илизаблуждаваща/подвеждаща информация отпотребители на платформата и третилица.

(2)Законността, качеството или безопасносттана услугите, предлагани от потребители,нито за точността или верността наинформацията, предоставяна отпотребителите.

(3)Каквито и да е публикации в платформатаили извън нея, които не са създадени отсамия Администратор.

(4)За потребителското съдържание, подкаквато и да е форма (текст, аудио и видеофайлове, графики, снимки, рисунки,прикачени файлове и други), достъпно,видимо или изпратено до други потребителив платформата.

Администраторътне носи отговорност и не дава гаранцииза:

(1)Съответствието на обявите и съдържаниетона сайта с очакванията на потребителите,включително за постигане на професионални,бизнес цели, доходност и други, кактои за удовлетворението на потребителяот избраните от него стоки или услуги.В случай, че потребителят има съмнениеотносно качеството на услугите или науебсайта по отношение на неговотосъдържание или надеждност, потребителятне трябва да използва платформата иуебсайта. Във всички останали случаи,ако въпреки тези съмнения или резерви,потребителят продължи да използвауслугите и уебсайта, отговорността затова решение е изцяло негова с всичкипоследици от това и Администраторът неноси каквато и да е отговорност за вреди,претърпени от потребителя във връзкас използването на уебсайта, извънпредвидените в закона случаи.

(2)Сайтът да се поддържа неограничено въввремето или да остане непроменен поотношение на своите външен вид ихарактеристики;

(3)Публикуването и осигуряване на видимостдо всяко потребителско съдържание.

5.Защита на личните данни.

Въввръзка с използването на услугите насайта www.pod-naem.com ние обработваме личниданни съгласно Закона за защита наличните данни и Регламент (ЕС) 2016/679

СъгласноЗакона за защита на личните данни в силаот 01.01.2002 г., потребителят има право надостъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ,които е въвел или са станали достояниена www.pod-naem.com при ползване от него науслугите, както и на поправка на тезиданни.

Приемайкинастоящите условия потребителите, коитоса регистрирали потребителско име ипарола изрично се съгласяват предоставенитеот тях ЛИЧНИ ДАННИ да бъдат обработваниот Администраторът на www.pod-naem.

Всичкидоброволно предоставени от потребителялични данни и други данни, които гоидентифицират в процеса на ползване науслугите се съхраняват, обработват иизползват от www.pod-naem.com за целите на предоставените от насуслуги и попадат под специалната защитана ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679.

www.pod-naem.com си запазва правото да използва IP адреситена потребителите за разкриванеидентичността им в случаите, когатотова е необходимо в изпълнение на закона,юридически процедури или за да се спазятнастоящите условия.

Личнатакореспонденция на потребителите естрого конфиденциална и няма да бъденарушавана, променяна или четена безизричното съгласие и/или указание напотребителя.

6.Достъп, Потребителско име и Парола

Потребителятполучава желаните от него потребителскоиме (ID) и парола и достъп до всички услугина www.pod-naem.com, след като извърши процесана регистрация.

Потребителяте отговорен за поддържане наконфиденциалността на полученитепотребителско име, парола и е изцялоотговорен за всички дейности, достъпът,до които се извършват с неговитепотребителско име и парола.

Потребителятсе съгласява да уведоми незабавно www.pod-naem.com за всяко неоторизираноизползване на потребителското си имеи парола или за всяко друго нарушаванена сигурността ; да прекратява достъпадо услугите (log off) в края на всяка сесия(след използването им).

Вслучай на загубване (забравяне) напаролата, www.pod-naem.com ще генерира автоматичнонови на регистрираната от потребителяелектронна поща през системата зарегистрация.

7. Други

www.pod-naem.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги безпредварително известяване.

www.pod-naem.com си запазва правото да изпраща на своитепотребители системни съобщения, свързанис нови услуги или с промени в условиятаи начините за използване на сегашнитеуслуги.

Относносъдържанието на всички реклами, фигуриращив сайта на www.pod-naem.com, както и за запазенитетърговски марки, които те касаят,отговорност носят единственорекламодателите.